ADR transport naar Denemarken

Gepubliceerd op: 13-12-2021

Er zijn bepaalde voorschriften voor het vervoer over de weg van gevaarlijke stoffen, deze staan omschreven in een Europese overeenkomst ook wel het ADR genoemd. ADR staat voor Accord européen relatief au transport international de marchandises Dangereuses par Route. Wat het ADR transport naar Denemarken precies is, lees je in dit artikel!

Eisen in het ADR 

Het ADR bevat een aantal eisen. Deze gaan over vervoervoorwaarden, criteria voor gevaar indeling van gevaarlijke goederen, eisen aan tanks en verpakkingen en procedures voor verzending inclusief documentatie en etikettering. Gevaarlijke goederen en stoffen moeten worden ingedeeld op basis van hun gevaar eigenschappen. Dit vormt de basis voor de vervoersvoorwaarden. Deze criteria zijn gebaseerd op het GHS, dit staat voor Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals. 

Gevaarlijke stoffen

In 13 verschillende gevarenklassen, sommige daarvan zijn onderverdeeld, zijn de gevaarlijke voorwerpen en stoffen die gevaarlijke stoffen bevatten ondergebracht. Deze stoffen zijn allemaal per stof gekenmerkt door een nummer. Dit wordt een gevarencode en een stofidentificatienummer genoemd of te wel het UN-nummer. Het wordt ook gekenmerkt door een gevarencode. Het stofidentificatienummer en de gevarencode komen bovenaan de resp te staan. Dit wordt op de container of vrachtwagen aangebracht onderaan voor op het oranje schild.

De regels bij ADR transport naar Denemarken

Een bedrijf moet iets doen bij hun activiteiten aan de beveiligen als ze zich bezighouden met het vervoeren van gevaarlijke stoffen. Er wordt onderscheid gemaakt in de maatregelen voor normale geclassificeerde stoffen en zeer risicovolle stoffen. Bij zeer risicovolle stoffen wordt een goed beveiligingsplan uitgewerkt. Als je kijkt naar zeer risicovolle gevaarlijke goederen dan zijn dat bijvoorbeeld giftige gassen, brandbare gassen in tanks, ammoniumnitraathoudende meststoffen, bepaalde ontploffingsgevaarlijke stoffen, erg licht ontvlambare vloeistoffen in tanks en zeer giftige, bijtende en infectueuze stoffen.

ADR-voorschriften

Bij het ADR transport met het vervoer van gevaarlijke stoffen zijn een aantal voorschriften die gelden. De voorschriften die gelden zijn: voorschriften voor de belading van het voertuig zoals samenlading en stuwage, voorschriften voor het voertuig zoals persoonlijke beschermingsmiddelen en oranje borden, voor aanvang van het transport zoals opmaken, etiketteren en verpakken van documenten en voorschriften voor onderweg, zoals het gebruik van blusmiddelen en route- en tunnelbepalingen.